Comando acelerador Amal

Comando acelerador Amal 22 milimetros